Pravila in pogoji nagradne igre "VELIKA OTVORITVENA NAGRADNA IGRA"

 

1. PODATKI O ORGANIZATORJU NAGRADNE IGRE

Organizator nagradne igre z nazivom » VELIKA OTVORITVENA NAGRADNA IGRA « (v nadaljevanju: nagradna igra) je podjetje LES-MMS trgovska družba d.o.o., Cesta na Bokalce 40, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator).

 

2. TRAJANJE NAGRADNE IGRE

Nagradna igra poteka od 21. 5. 2018 do vključno 30. 6. 2018 (do 20. ure) v prodajnem centru Lesnina Vrtojba, Mednarodni prehod 10, Šempeter pri Novi Gorici in na spletni strani xxxl.si/vrtojba-ni.

 

3. UDELEŽENCI

V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji ali Republiki Italiji, ki so se z oddajo obrazca prijavili na prejemanje Lesnininih novic, ki jih bo organizator pošiljal prek elektronske pošte oziroma SMS. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju nagradne igre oz. osebe, ki so povezane s podjetjem ali z izvedbo nagradne igre.

 

4. NAČIN SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI IN NJEN MEHANIZEM

V nagradni igri sodelujejo vsi uporabniki, ki so se v času trajanja nagradne igre prek enega od dveh spodaj omenjenih načinov prijavili na Lesninine novice. Nagradna igra poteka prek spleta in tiskanih kuponov.

Na spletni strani xxxl.si/vrtojba-ni uporabnik vpiše svoje podatke, se strinja s pravili in pogoji nagradne igre, potrdi svoj elektronski naslov s klikom na povezavo v potrditvenem sporočilu in s tem sodeluje v žrebu.

Tiskane kupone delijo hostese na različnih mestih po Sloveniji in v trgovini Lesnina Vrtojba, Mednarodni prehod 10, Šempeter pri Novi Gorici. Uporabniki v nagradni igri sodelujejo tako, da izpolnjene kupone oddajo v posebej označeno škatlo za nagradne kupone, ki se nahaja ob izhodu, pri blagajnah prodajnega centra Lesnina Vrtojba, Mednarodni prehod 10, Šempeter pri Novi Gorici. Pravilno izpolnjeni kuponi (ime in priimek, naslov, telefonska številka, elektronski naslov, lastnoročni podpis), sodelujejo v žrebanju za nagrade.

Vsaka oseba (kot ena oseba šteje ime in priimek na navedenem naslovu) lahko sodeluje le z enim kuponom in hkrati ali vpisom prek spletne strani ter prejme le eno nagrado.

Organizator se zavezuje, da bo vsem sodelujočim (prijavljenim na Lesninine novice prek tiskanega ali spletnega obrazca) občasno pošiljal novice prek elektronske pošte, SMS, MMS ali Viber sporočil. Sodelujoči uporabniki dovoljujejo, da se njihovi osebni podatki uporabljajo za namene obveščanja o ugodnostih, aktivnostih, storitvah in dogodkih Lesnine. Podatki se lahko obdelujejo do preklica privoljenja. V vsakem poslanem sporočilu je dodano obvestilo o načinu odjave posameznega kanala obveščanja. V primeru morebitnih pritožb lahko kontaktirajo pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov pri organizatorju na elektronski naslov marketing@xxxlesnina.si.

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

 

5. NAGRADE

1. NAGRADA:

Avtomobil Golf Rabbit:

 • avtomatska klimatska naprava
 • Front Assist z mestno funkcijo zaviranja v sili ter zaznavanjem peščev
 • funkcija večnaletnega zaviranja
 • zaznavanje utrujenosti voznika
 • električni pomik vseh stekel
 • naprava Bluetooth za prostoročno telefoniranje
 • parkirni sistem ParkPilot

 

2. NAGRADA:

KRIŽARJENJE Z LADJO:

 • BREZPLAČNO ENO-TEDENSKO KRIŽARJENJE ZA VSO DRUŽINO V VREDNOSTI 2.000€
 • Termin (predvideno oktober 2018, lahko drugače po dogovoru z agencijo Sonček) in destinacijo križarjenja se nagrajenec sam uskladi s turistično agencijo Sonček), ravno tako vse ostale podrobnosti glede nastanitve (kategorija hotela in podobno).

 

3. NAGRADA:

BON V VREDNOSTI 1.000€:

 • Bon velja v vseh Lesnininih trgovinah in ga ni mogoče zamenjati za gotovino. Bon velja do 31. 12. 2018.

Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini in za nagrajenca, ki je zavezanec za dohodnino, organizator nagradne igre podjetje LES-MMS d.o.o. plača akontacijo dohodnine za prejeto nagrado. Akontacijo dohodnine organizator plača za nagrajenca, ko nagrajenec prevzame bon.

 

6. ŽREBANJE NAGRAJENCEV IN OBVEŠČANJE O NAGRAJENKI/NAGRAJENCU

Ob koncu nagradne igre bo organizator nagradne igre z naključnim žrebom določil seznam nagrajencev v skladu s temi pravili:

V nagradni igri se upoštevajo vsi sodelujoči, ki so se prijavili na prejemanje novic iz Lesnine tako, da so pravilno in čitljivo izpolnjene kupone oddali v škatlo za nagradne kupone ali pa oddali svoje podatke prek spletne strani xxxl.si/vrtojba-ni in potrdili potrditveno sporočilo v času od 21. 5. 2018 do vključno 30. 06. 2018 (do 20. ure).

Žrebanje nagrajencev bo potekalo 23. 08. 2018 ob 12.00 na naslovu organizatorja nagradne igre pod nadzorom tričlanske komisije. Če je za nagrado izžreban uporabnik, ki na podlagi teh Pravil ne izpolnjuje pogojev za udeleženca v nagradni igri oziroma ne izpolnjuje pogojev za prevzem nagrade, se izvede nov žreb, dokler se nagrada ne podeli.

Nagrajenci bodo o prejemu nagrade obveščeni po e-pošti ali s klicem na telefonsko številko v roku najkasneje 10 (deset) delovnih dni po izvedenem žrebanju. Seznam nagrajencev z imenom in priimkom bo objavljen na spletni strani xxxl.si/vrtojba-ni najkasneje 10 (deset) delovnih dni od določitve nagrajencev. Vsi udeleženci nagradne igre se z udeležbo v nagradni igri izrecno in nepreklicno strinjajo z objavo navedenih podatkov na spletnem mestu. Pritožba na uvrstitev v seznam nagrajencev na podlagi teh Pravil ni mogoča.

Komisija po žrebanju pripravi zapisnik, ki vsebuje seznam nagrajencev. Zapisnik se bo hranil na naslovu organizatorja do 31 .12. 2018.

 

7. SPLOŠNO O NAGRADAH IN NAGRAJENCIH

Nagrade ni mogoče zamenjati za denar ali katero koli drugo nagrado. Nagrada ni prenosljiva na drugo osebo.

Vsak nagrajenec je lahko izžreban le za 1 nagrado.

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre.

 

8. PREVZEM NAGRADE

Nagrajenci bodo nagrado lahko prevzeli v pisarni službe za kupce ali na drugem dogovorjenem mestu.

Svojo istovetnost bodo nagrajenci morali dokazati z osebno izkaznico ali drugim veljavnim dokumentom s fotografijo in kopijo davčne številke.

Pogoj za pridobitev nagrad je, da udeleženci soglašajo s temi pravili in izpolnjujejo pogoje za udeležbo v nagradni igri. Organizator in tehnični izvajalec si pridržujeta pravico, da nagrad ne podelita, če:

 • nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,
 • se ugotovi, da je uporabnik v nagradni igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre,
 • nagrajenec posreduje napačne podatke,
 • nagrajenec nagrade ne prevzame do izteka roka za prevzem nagrade, določenega s strani organizatorja.

 

9. OBVEZNOSTI NAGRAJENCEV GLEDE PREVZEMA NAGRADE

Če nagrajenec ne izpolnjuje s temi pravili določenih pogojev za prevzem nagrade oziroma sprejem nagrade odkloni ali nagrade ne prevzame in vnovči v roku, določenem s strani organizatorja, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator nagradne igre v razmerju do nagrajenca prost vseh obveznosti iz naslova določitve nagrajenca.

 

10. IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI

Organizator in tehnični izvajalec nagradne igre ne prevzemata nikakršne odgovornosti za:

 • kakršnekoli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri, na katere organizator in tehnični izvajalec nimata vpliva,
 • kakršne koli posledice ob uporabi nagrad.

 

11. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Vsi osebni podatki, pridobljeni od udeležencev nagradne igre, so varovani v skladu z 11. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter so obdelovani v skladu s splošnimi akti organizatorja nagradne igre s področja varovanja osebnih podatkov in skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Udeleženci nagradne igre izrecno soglašajo, da organizator nagradne igre njihove osebne podatke, ki jih udeleženci posredujejo v okviru udeležbe v nagradni igri, uporabi za potrebe nagradne igre in za svoje promocijske in informativne ter druge aktivnosti. Udeleženci nagradne igre izrecno soglašajo, da lahko osebne podatke, ki so jih posredovali LES-MMS trgovski družbi d.o.o. (upravljavec osebnih podatkov), upravljavec uporablja za namene obveščanja o ugodnostih, aktivnostih, storitvah in dogodkih upravljavca. Za ta namen bodo podatki obdelovani do preklica udeleženca ali njegovega zakonitega zastopnika.

Udeleženec nagradne igre ali njegov zakoniti zastopnik ima za vse osebne podatke, ki nam jih zaupa z oddajo obrazca, pravico do popravka kateregakoli oddanega osebnega podatka, do izbrisa (»pravica do pozabe«), do prenosljivosti, do dostopa do podatkov, omejitve obdelave ter pravico do ugovora. Pisno na e-poštni na marketing@xxxlesnina.si lahko odstopi od dogovora in s tem prekliče svoje soglasje za uporabo osebnih podatkov za namene informiranja, promocije in izobraževanja. Organizator in izvajalec bosta v primeru uveljavljanja pravic iz tega odstavka to zagotovila najkasneje v 30 dneh od prejema preklica.

Izžrebanec organizatorju nagradne igre izrecno dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oz. prevzema nagrade.

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s pravili nagradne igre in jih tudi sprejemajo ter se z njimi strinjajo.

V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti ta pravila štejejo za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, ali v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator nagradne igre.

 

12. DOSTOP DO PRAVIL NAGRADNE IGRE

Pravila nagradne igre so objavljena na spletni strani xxxl.si/vrtojba-ni in tudi v trgovini Lesnina Vrtojba, Mednarodni prehod 10, Šempeter pri Novi Gorici , kjer se bodo zbirali kuponi. Pravila so vseskozi dostopna in na vpogled vsem udeležencem.

 

13. OSTALE DOLOČBE

Organizator ne bo upošteval podvojenih, zapoznelih, nečitljivo, nepopolno ali napačno izpolnjenih prijav v nagradno igro. Odločitev organizatorja in tehničnega izvajalca nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro je dokončna in velja za vse udeležence.

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico sprememb teh pravil, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh pravil bo udeležence obvestil z objavo na spletnem mestu xxxl.si/vrtojba-ni. Nadaljevanje sodelovanja v nagradni igri po objavi morebitnih sprememb pravil se šteje za sprejem in strinjanje s spremembami.

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujočega oz. po potrebi tudi druge udeležence.

Pravila nagradne igre pričnejo veljati 21. 5. 2018.

 

Organizator nagradne igre: LES-MMS trgovska družba d.o.o.

Ljubljana, 21. 5. 2018

Direktor: Emil Koprivc