Pravila nagradne igre »Vaš izbor«

1. Podatki o organizatorju nagradne igre

Organizator nagradne igre z nazivom »Vaš izbor« (v nadaljevanju: nagradna igra) je podjetje LES-MMS d.o.o., Cesta na Bokalce 40, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator). Za tehnično izvedbo nagradne igre skrbi podjetje Innovatif d.o.o., Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: tehnični izvajalec).

 

2. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je predstavitev prodajnega programa in omogočiti uporabnikom, da izberejo svojega najljubšega favorita. Nagradna igra poteka od 17. 1. 2022 do vključno 30. 1. 2022 do 23.59 ure.

 

3. Udeleženci

Udeleženci nagradne igre so lahko vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejše od 15 let, ki preko spletnega mesta https://moja.xxxlesnina.si/vas-izbor/ sodelujejo v nagradni igri. V nagradni igri ne morejo sodelovati osebe, ki sodelujejo pri organizaciji, trženju in izvedbi nagradne igre. Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre.

Nakup izdelkov ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

 

4. Način sodelovanja in potek nagradne igre

Udeleženci nagradne igre sodelujejo v nagradni igri z obiskom spletnega mesta https://moja.xxxlesnina.si/vas-izbor/ (v nadaljevanju: spletno mesto). Na spletnem mestu uporabnik izbere enega od izpostavljenih izdelkov, ga s klikom označi in vpiše zahtevane podatke (ime, priimek, e-naslov). Uporabnik na vpisan e-naslov prejme potrditveno sporočilo. Ob kliku na povezavo v potrditvenem sporočilu se uporabnikovi podatki zapišejo v bazo sodelujočih v nagradni igri.

V primeru, da tehnični izvajalec nagradne igre zazna kakršnekoli nepravilnosti v sodelovanju uporabnika ali tehnične posege v spletno igro, ima pravico uporabnika brez opozorila odstraniti iz nagradne igre.

V nagradni igri lahko vsak udeleženec sodeluje samo z enim e-naslovom in kot fizična oseba prejme le eno nagrado.

 

5. Čas in območje izvajanja nagradne igre

Nagradna igra se izvaja na območju Republike Slovenije in traja od vključno 17. 1. 2022 do vključno 30. 1. 2022 do 23.59 ure.

V okviru nagradne igre bo organizator upošteval vse obrazce, ki bodo oddani do 23:59 ure, dne 30. 1. 2022.

 

6. Nagrade in nagrajevanje

Nagradni sklad obsega 1 x set posod za shranjevanje JOSEPH JOSEPH.

 

Ob koncu nagradne igre bo organizator izmed vseh sodelujočih v nagradni igri izžrebal enega sodelujočega in mu podelil nagrado.

Nagrade ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njene denarne protivrednosti. Posamezen udeleženec lahko v času trajanja nagradne igre sodeluje zgolj enkrat.

Seznam nagrajencev z imenom in priimkom bo objavljen na spletnem mestu https://moja.xxxlesnina.si/vas-izbor/ najkasneje 10 dni od določitve nagrajencev. Vsi udeleženci nagradne igre se z udeležbo v nagradni igri izrecno strinjajo z objavo navedenih podatkov na spletnem mestu.

Nagrajenca bo tehnični izvajalec nagradne igre obvestil tudi preko elektronske pošte, ki jo uporabnik spletnega mesta posreduje, ko odda svoj glas.

Pritožba na uvrstitev v seznam nagrajencev na podlagi teh Pravil ni mogoča.

 

7. Prevzem nagrade

Pogoj za pridobitev nagrade je, da udeleženci soglašajo s temi Pravili in izpolnjujejo pogoje za udeležbo v nagradni igri.

Nagrado lahko po predhodnem dogovoru, uporabnik prevzame v izbrani Lesninini poslovalnici.

Nagrada se ne podeli:

  • če se izžrebanec v roku 7 dni od obvestila o prejetju nagrade ne oglasi,
  • če izžrebanec ne izpolnjuje pogojev glede sodelujočih, določenih v 3. členu teh Pravil,
  • če izžrebanec izvajalcu pisno izjavi voljo, da se nagradi odpoveduje,
  • nagrajenec nagrade ne prevzame do izteka roka za prevzem nagrade.

Nagrajenci bodo nagrado prejeli v roku 14 dni od posredovanja podatkov za prevzem nagrade.

 

8. Izključitev odgovornosti

Organizator in tehnični izvajalec ne prevzemata nikakršne odgovornosti za:

  • nedelovanje spletne igre na spletnem mestu in/ali spletnega mesta in posledice nedelovanja, ne glede na razloge za nedelovanje,
  • nedelovanje spletne igre in/ali spletnega mesta, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitev spletnega mesta,
  • kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri, na katere organizator in tehnični izvajalec nimata vpliva, kakršne koli posledice ob koriščenju nagrad.

 

9. Varovanje osebnih podatkov

Vsi osebni podatki, pridobljeni od udeležencev v nagradni igri so varovani v skladu s tem  členom pravil ter v skladu s splošnimi akti organizatorja nagradne igre s področja varovanja osebnih podatkov in skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

Udeleženci nagradne igre izrecno soglašajo, da organizator nagradne igre njihove osebne podatke, ki jih udeleženci posredujejo v okviru udeležbe v nagradni igri, uporabi za potrebe nagradne igre ter za svoje trženjske aktivnosti (obveščanje o produktih, storitvah, nagradnih igrah in natečajih in drugih promocijskih aktivnostih organizatorja nagradne igre).

Udeleženec nagradne igre ali njegov zakoniti zastopnik lahko pisno prekliče svoje soglasje za uporabo osebnih podatkov za namene trženjskih aktivnosti, z obvestilom, ki ga posreduje na e-poštni naslov marketing@xxxlesnina.si. Organizator bo v primeru preklica soglasja iz tega odstavka zagotovil izbris osebnih podatkov najkasneje v 15 dneh od prejema preklica.

Izžrebanec organizatorju nagradne igre izrecno dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oz. prevzema nagrade.

 

10. Dostop do pravil nagradne igre

Pravila nagradne igre so objavljena na spletnem mestu https://moja.xxxlesnina.si/pravila-nagradne-igre-vas-izbor/ ter vseskozi dostopna in na vpogled vsem udeležencem.

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s pravili nagradne igre in jih tudi sprejemajo ter se z njimi strinjajo. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določata izključno organizator in tehnični izvajalec.

 

11. Splošne določbe

Organizator ne bo upošteval zapoznelih in nepopolno izpolnjenih ali napačno izpolnjenih prijav v nagradni igri. Odločitev organizatorja in tehničnega izvajalca nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro je dokončna in velja za vse udeležence.

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico do sprememb teh Pravil, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah Pravil bo udeležence obvestil z objavo na spletnem mestu https://moja.xxxlesnina.si/. Nadaljevanje sodelovanja v nagradni igri po objavi morebitnih sprememb pravil se šteje za sprejem in strinjanje s spremembami.

Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

 

Ta pravila začnejo veljati z dnem: 17. 1. 2022.

Organizator nagradne igre: LES-MMS d.o.o.