Pravila nagradne igre »Vaš izbor«

1. Podatki o organizatorju nagradne igre

Organizator nagradne igre z nazivom »Vaš izbor« (v nadaljevanju: nagradna igra) je podjetje Lesnina d.o.o., Cesta v Bokalce 40, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator). Za tehnično izvedbo nagradne igre skrbi podjetje Innovatif d.o.o., Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: tehnični izvajalec).

 

2. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je omogočiti uporabnikom odločanje o asortimanu Lesnine. Nagradna igra poteka od 19. 2. 2018 do vključno 4. 3. 2018 do 23.59 ure.

 

3. Udeleženci

Udeleženci nagradne igre so lahko vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejše od 15 let, ki preko igrice na spletnem mestu http://moja.xxxlesnina.si/vas-izbor/ sodelujejo v nagradni igri. V nagradni igri ne morejo sodelovati osebe, ki sodelujejo pri organizaciji, trženju in izvedbi nagradne igre. Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre.

Nakup kateregakoli izdelka ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

 

4. Način sodelovanja in potek nagradne igre

Udeleženci nagradne igre sodelujejo v nagradni igri z obiskom spletnega mesta http://moja.xxxlesnina.si/vas-izbor/ (v nadaljevanju: spletno mesto). Na spletnem mestu uporabnik izbere enega od izpostavljenih izdelkov, ga s klikom označi in vpiše zahtevane podatke (ime, priimek, email). Uporabnik na vpisan email naslov prejme potrditveno sporočilo. Ob kliku na povezavo v potrditvenem sporočilu se uporabnikovi podatki zapišejo v bazo sodelujočih v nagradni igri.

V primeru, da tehnični izvajalec nagradne igre zazna kakršnekoli nepravilnosti v sodelovanju uporabnika ali tehnične posege v spletno igro, ima pravico uporabnika brez opozorila odstraniti iz nagradne igre.

Vsaka oseba (kot ena oseba šteje en elektronski naslov) lahko prejme le eno nagrado, obenem pa se preverja tudi osebne podatke že nagrajenih uporabnikov.

 

5. Čas in območje izvajanja nagradne igre

Nagradna igra se izvaja na območju Republike Slovenije in traja od vključno 19. 2. 2018 do vključno 4. 3. 2018

V okviru nagradne igre bo organizator upošteval vse odigrane igre, ki bodo zaključene do 23:59 ure, dne 4. 3. 2018.

 

6. Nagrade in nagrajevanje

Nagradni sklad obsega 1x stenska ura. Premer ure je 58 cm.

Ob koncu nagradne igre bo organizator izmed vseh sodelujočih v nagradni igri izžrebal enega sodelujočega in mu podelil nagrado.

Nagrade ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njene denarne protivrednosti. Posamezen udeleženec lahko v času trajanja nagradne igre sodeluje zgolj enkrat.

Seznam nagrajencev z imenom in priimkom bo objavljen na spletnem mestu http://moja.xxxlesnina.si/vas-izbor/ najkasneje 10 dni od določitve nagrajencev. Vsi udeleženci nagradne igre se z udeležbo v nagradni igri izrecno strinjajo z objavo navedenih podatkov na spletnem mestu.

Nagrajenca bo tehnični izvajalec nagradne igre obvestil tudi preko elektronske pošte, ki jo uporabnik spletnega mesta posreduje, ko odda svoj glas.

Pritožba na uvrstitev v seznam nagrajencev na podlagi teh Pravil ni mogoča.

 

7. Prevzem nagrade

Pogoj za pridobitev nagrad je, da udeleženci soglašajo s temi Pravili in izpolnjujejo pogoje za udeležbo v nagradni igri.

Nagrada bo uporabniku poslana po pošti na naslov, ki ga bodo nagrajenec posredoval po elektronski pošti po prejetju elektronskega sporočila.

Nagrajenec mora svoje podatke poslati najkasneje v 7 dneh po prejetem obvestilu o prejemu nagrade.

Če izžrebanec ne izpolnjuje s temi Pravili določenih pogojev za prevzem nagrade oziroma sprejem nagrade odkloni ali nagrade ne prevzame v roku 7 dni od datuma nagrajevanja ali ne posreduje potrebnih podatkov v roku, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti ter sta tako organizator kot tehnični izvajalec nagradne igre v razmerju do izžrebanca prosta vseh obveznosti po tej nagradni igri. Hkrati tehnični izvajalec nagradne igre pridobi pravico razpolaganja z nagrado v kakršenkoli drugi namen.

Nagrajenci bodo nagrado prejeli v roku 60 dni od posredovanja podatkov za prevzem nagrade.

Organizator in tehnični izvajalec si pridržujeta pravico, da ne podelita nagrad, če:

  • nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,
  • se ugotovi, da je uporabnik v nagradni igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre,
  • nagrajenec preko elektronske pošte ne javi svojega naslova,
  • nagrajenec nagrade ne prevzame do izteka roka za prevzem nagrade.

 

8. Izključitev odgovornosti

Organizator in tehnični izvajalec ne prevzemata nikakršne odgovornosti za:

  • nedelovanje spletne igre na spletnem mestu in/ali spletnega mesta in posledice nedelovanja, ne glede na razloge za nedelovanje,
  • nedelovanje spletne igre in/ali spletnega mesta, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitev spletnega mesta,
  • kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri, na katere organizator in tehnični izvajalec nimata vpliva, kakršne koli posledice ob koriščenju nagrad.

 

9. Varovanje osebnih podatkov

Vsi osebni podatki, pridobljeni od udeležencev v nagradni igri so varovani v skladu s tem  členom pravil ter v skladu s splošnimi akti organizatorja nagradne igre s področja varovanja osebnih podatkov in skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

Udeleženci nagradne igre izrecno soglašajo, da organizator nagradne igre njihove osebne podatke, ki jih udeleženci posredujejo v okviru udeležbe v nagradni igri, uporabi za potrebe nagradne igre ter za svoje trženjske aktivnosti (obveščanje o produktih, storitvah, nagradnih igrah in natečajih in drugih promocijskih aktivnostih organizatorja nagradne igre).

Udeleženec nagradne igre ali njegov zakoniti zastopnik lahko pisno prekliče svoje soglasje za uporabo osebnih podatkov za namene trženjskih aktivnosti, z obvestilom, ki ga posreduje na e-poštni naslov enovice@e.xxxlesnina.si. Organizator bo v primeru preklica soglasja iz tega odstavka zagotovil izbris osebnih podatkov najkasneje v 15 dneh od prejema preklica.

Izžrebanec organizatorju nagradne igre izrecno dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oz. prevzema nagrade.

 

10. Dostop do pravil nagradne igre

Pravila nagradne igre so objavljena na spletnem mestu http://moja.xxxlesnina.si/pravila-nagradne-igre-vas-izbor/ ter vseskozi dostopna in na vpogled vsem udeležencem.

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s pravili nagradne igre in jih tudi sprejemajo ter se z njimi strinjajo. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določata izključno organizator in tehnični izvajalec.

 

11. Splošne določbe

Organizator ne bo upošteval zapoznelih in nepopolno izpolnjenih ali napačno izpolnjenih prijav v nagradni igri. Odločitev organizatorja in tehničnega izvajalca nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro je dokončna in velja za vse udeležence.

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico do sprememb teh Pravil, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah Pravil bo udeležence obvestil z objavo na spletnem mestu http://moja.xxxlesnina.si/vas-izbor/. Nadaljevanje sodelovanja v nagradni igri po objavi morebitnih sprememb pravil se šteje za sprejem in strinjanje s spremembami.

Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

 

Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema: 19. 2. 2018.

Organizator nagradne igre: Lesnina d.o.o.